Shalom. 2006. «Punk not dead»

Credit:
Shalom

Shalom. 2006. «Punk not dead» [Graffiti]